ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្រាប់ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី ៤៦៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ ៣២៤នាក់
-ករណីស្លាប់ ៣នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ១នាក់)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button