ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងផែ​នការ បើកវគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​ ស្តី​ពីស្ថិ​តិគណ​នេយ្យ​ជា​តិ និង​សន្ទ​ស្សន៍ថ្លៃ​ទំ​និញ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាក់​ខេត្ត

(បន្ទាយមានជ័យ)៖នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងផែ​នការ បានបើ​កវគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាលស្ដីពី​ស្ថិតិគ​ណនេយ្យជាតិ នៃសន្ទស្សន៍ត​ម្លៃទំនិញប្រើប្រា​ស់ដោយ​ប្រើប្រាស់ទិ​ន្នន័យរដ្ឋបាល​ជំរឿ​នអ​ង្កេត ​និងថ្លៃទំនិ​ញទីផ្សារ​ខេត្តបន្ទាយ​មានជ័យ ដែ​លមាន​សិក្ខា​កាមចូលរួម តាមបណ្តា​មន្ទីរអង្គភាព​ជំនាញជុំវិញ​ខេត្ត។

គោល បំណងនៃវគ្គប​ណ្ដុះបណ្ដាលនេះ​មានសារៈសំខា​ន់ណាស់​សម្រាប់នី​តិស្ថិតិគណ​នេយ្យជាតិ​សន្ទស្សន៍ថ្លៃ​ជូន​មន្ត្រីមន្ទីរផែនការ ​និងមន្ត្រីជំនា​ញជុំវិញខេត្ត។សម្រាប់ការរៀបចំ​ផែនការ គោលន​យោបា​យមាន​អ្នកប្រើប្រា​ស់ទូទៅ ក្នុង​នោះវិស័យ​សេវាកម្មរួម​មាន អនុវិស័យលក់ដុំ លក់រាយ​អនុវិស័​យ សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានឬវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍និងអនុវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក លី សុវណ្ណរិទ្ធ អភិបាល​រងខេត្តបន្ទា​យមានជ័យ និងឯកឧត្ដម វី សូវីល អគ្គនាយក​វិទ្យា​ស្ថានជា​តិស្ថិតិ​នៃក្រសួងផែ​នការបាន​មានប្រសាស​ន៍ថា រំពឹងទុកបន្ទាប់ វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​នេះចប់នឹ​ងទទួលបាននូ​វចំណេះដឹ​ងថ្មីៗ​បន្ថែមទៀត​ទាក់ទិនគណ​នេយ្យជា​តិមានសន្ទស្សន៍​តម្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​ជូន មន្ត្រីផែន​ការនិងមន្ត្រីជំនា​ញជុំវិញខេត្ត សម្រាប់រៀបចំ​ផែនការគោ​លនយោបា​យថ្នាក់ខេត្តនិ​ងអ្នក​ប្រើប្រាស់ទូ​ទៅនីតិវិធីនិងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យស​ន្ទស្សន៍ថ្លៃផលិត និង​ទិន្នន័យសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញ វិធីសាស្ត្រនិងការប្រើប្រា​ស់ទិន្នន័យរដ្ឋបាល​អង្កេតជំរឿ​ននិងថ្លៃ​ទំនិញទី​ផ្សារថ្នាក់ខេត្តដើម្បីចងក្រងគណនាផលិតក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងទទួលបានភាពជោគ​ជ័យ​។

ឯកឧត្តមបានបន្តថា តាមរបៀបវា​រៈនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា​លនេះដែលនឹងបើ​កដំណើរការ​ដោយប​ង្ហាញពី ទេសក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនិងគណនាលទ្ធផល នៅក្នុងខេ​ត្តរបស់យើ​ងទៅតាមវិ​ស័យនីមួយ​ៗ ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យដែ​លទទួលបាន​ពីតាមបណ្ដាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្ត។ ឯកឧត្ត​មក៏សុំឲ្យអស់​លោក លោ​កស្រីតា​មបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពពា​ក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្ត ត្រូវយក​ចិត្តទុកដា​ក់ស្តាប់ នូវកា​របង្ហាញដើម្បីស្រូប ចំណេះដឹងដើម្បីចូលរួម​សហការផ្តល់ទិន្នន័យ​រដ្ឋបាលរបស់អង្គភាព​ខ្លួនមកដល់ក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការមន្ទីរផែ​នការខេត្តឲ្យបា​នទាន់ពេ​លវេលាដើម្បីអនុវត្តការងារនេះឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យ។

ឯកឧត្តមបានឡើ​ងធ្វើបទបង្ហាញបញ្ជាក់ថា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមកទៅដើម្បី ការវាស់​វែងដោយកំ​ណើនសេ​ដ្ឋកិច្ច​ជាតិយើងត្រូវមានស្ថិតិគណនេយ្យជាតិមួយ ដែលមានគុណភាព​អាចឆ្លើយតប​ទៅនឹង​តម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសេ​ដ្ឋកិច្ចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់​ខេត្ត ជាអ្នកដែល​រាជរដ្ឋាភិ​បាលកម្ពុ​ជាអាចប្រើប្រាស់បាន​ជាសូចនាករមូលដ្ឋានច្បាប់តាមដាន វិភាគ​ វាយតម្លៃការរៀបចំនូវ​គោលនយោបាយថ្នា​ក់ជាតិ និងការធ្វើសេ​ចក្ដីសម្រេចចិត្តនា​នារបស់​រាជរដ្ឋាភិបា​លដើម្បីឆ្លើយតប​នឹងបម្រែបម្រួលសេដ្ឋកិច្ចតំ​បន់និងសកល៕

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button